Všeobecné obchodní podmínky

užívání webového portálu "trikolorapraha.cz"
platné od 1.1.2022


OBECNÁ USTANOVENÍ A VYBRANÉ POJMY

Trikolora, IČ: 08288909, se sídlem Pod pekárnami 245/10, Praha 9 (dále jen „Trikolora“) je politickým hnutím ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování v politických stranách“), zapsanou v Rejstříku politických stran a politických hnutí České republiky dne 25.6.2019, číslo registrace MV-82512-4/VS-2019 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem webu trilolorapraha.cz (dále jen „Web“), prostřednictvím kterého získává v souladu se zákonem 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a politických hnutích od poskytovatelů (dále jen „Poskytovatel daru“) finanční prostředky, a v souvislosti s tímto stanoví tyto Všeobecné obchodní podmínky Webu (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem webu a Poskytovatelem daru.

V rámci naplňování svého poslání Trikolora provozuje Web jehož prostřednictvím přináší Poskytovatelům darů přehled o možnostech finanční podpory Trikolory, jejích orgánů a sdružení, konkrétních kampaní a projektů. Web umožňuje Poskytovatelům darů provádět převody finančních prostředků ve prospěch Trikolory a určovat využití těchto darů ve prospěch orgánů, sdružení, konkrétních kampaní nebo projektů Trikolory.

Poskytovatel daru souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Provozovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Provozovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Poskytovatelem daru řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

 

ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ DARŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Poskytování darů

Dary jsou poskytovány Poskytovateli darů prostřednictví Webu ve prospěch Provozovatele za níže uvedených podmínek stanovených zákonem 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších úprav:

Pro účely příjmů darů je zřízen tzv. Zvláštní účet (§ 17b zákona), který slouží výhradně pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění. Tento účet je zřízen jako transparentní a umožňuje třetím osobám nahlížet do historie platebních transakcí zpětně za období posledních 3 let. Zvláštní účet Trikolora je veden u FIO banky pod číslem účtu 3402078007 / 2010 a je přístupný zde .
Provozovatel nesmí přijmout dar
od státu, nestanoví-li tento zákon jinak,
od příspěvkové organizace,
od obce, městské části, městského obvodu a kraje,
od dobrovolného svazku obcí,
od státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
od právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
od obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu,
z majetku svěřenského fondu,
od jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis,
od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti,
od fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu.
Provozovatel nesmí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídajících obvyklé ceně daru nebo jiného bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom kalendářním roce částku 3 000 000 Kč. Za jednu a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve vztahu k osobě podle věty první osobou ovládající nebo ovládanou. Je-li dárce nebo poskytovatel jiného bezúplatného plnění členem strany nebo hnutí, považuje se za dar nebo jiné bezúplatné plnění i členský příspěvek v částce přesahující výši 50 000 Kč.
Provozovatel je povinen pro účely výroční finanční zprávy a zpráv o financování volební kampaně identifikovat každého jednotlivého Poskytovatele daru (u fyzických osob - jméno, příjmení, datum narození, obec trvalého bydliště; u právnických osob název a IČO).
Provozovatel smí přijmout dar v hodnotě převyšující 1 000 Kč výhradně na základě písemné darovací smlouvy.
Získá-li Provozovatel dar v rozporu s výše uvedeným zákonem, je povinen vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej získal. Není-li vrácení možné, odvede v téže lhůtě peněžní částku odpovídající peněžitému daru do státního rozpočtu. Provozovatel je povinen vrátit dar včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení.
Poskytovatel 

Poskytnutím daru, tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování daru Provozovateli ze strany Poskytovatele a přijetí tohoto daru ze strany Provozovatele, přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky. V případě daru převyšujícího 1.000 Kč je písemná darovací smlouva Poskytovateli zaslána na emailovou adresu, kterou uvedl při zadávání osobních údajů.

Poskytovatel předá spolu s darem Provozovateli všechny požadované údaje, potřebné k identifikaci daru k účelu zamýšlenému Poskytovatelem, údaje vyžadované zákonem kvůli identifikaci Poskytovatele a údaje potřebné k zpracování a zaslání darovací smlouvy a potvrzení o darech a ke komunikaci s Poskytovatelem.

Poskytnutím daru Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dary mohou být Poskytovateli poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných Webem, jedná se zejména o:

platbu převodem na účet Provozovatele,
Platba platební kartou on-line,
Platba online bankovním převodem,
Platba pomocí QR kódu
Nakládání s příspěvky

Provozovatel přijímá dary prostřednictvím Portálu dary na zvláštní účet zřízený k tomuto účelu v souladu se zákonem č.424/1991 Sb. 

Provozovatel je vázán pokynem Poskytovatele daru, pokud jde o účel daru. Na základě tohoto pokynu odpovídajícím způsobem navýší rozpočtové prostředky pro určený orgán, sdružení, konkrétní kampaň či projekt Trikolory. Toto navýšení bude realizováno ve lhůtě 15 dnů od konce měsíce, ve kterém byl dar přijat. 

Typ daru

Provozovatel je rovněž vázán výběrem Poskytovatele daru, pokud jde o typ daru. Typ daru může být buď jednorázový, nebo pravidelný s měsíční periodou. Při volbě jednorázového daru je Poskytovatel daru přesměrován přímo na volbu částky a po vyplnění požadovaných údajů a volbě platebního kanálu je jednorázová platba realizována. Jednorázový dar je Provozovatelem následně využit v souladu s účelem daru tak, jak byl zvolen Poskytovatelem daru. Jednorázové dary, které jsou určeny pro některý z orgánů strany bez další specifikace účelu, mohou být tímto orgánem využity pro úhradu jeho provozních výdajů.

Při volbě pravidelného měsíčního daru a částky je Poskytovatel daru přesměrován na kontaktní formulář a následně na volbu platebního kanálu. V případě volby platby kartou proběhne první platba bezprostředně po úplném vyplnění formuláře Poskytovatelem daru a jeho souhlasu s provedením platby. Další platby budou provedeny s měsíční periodou vždy stejného dne v měsíci jako první platba, respektive v nejbližší pracovní den.

Provozovatel se zavazuje Poskytovateli daru, že bude plně respektovat Poskytovatelem zvolenou částku a frekvenci plateb.

Pravidelný dar je Provozovatelem následně využit v souladu s účelem daru tak, jak byl zvolen Poskytovatelem daru.

Ukončení pravidelného měsíčního daru

Pravidelný měsíční dar může být ukončen:

Vypršením platnosti platební karty, pokud byla jako platební metoda zvolena platební karta
Zrušením trvalého příkazu Poskytovatelem daru, pokud byl jako platební metoda zvolen bankovní převod
Zasláním e-mailu s požadavkem na ukončení platby na e-mailovou adresu finance@volimtrikoloru.cz

POTVRZENÍ O DARU

Hodnotu poskytnutého daru si Poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Provozovatel zašle Poskytovateli po skončení roku e-mail s odkazem na Poskytovatelův profil, na kterém si v záložce Potvrzení o daru může vytisknout nebo uložit potvrzení o darech pro daňové účely.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

ÚHRADA NÁKLADŮ WEBU

Provozovatel je oprávněn strhnout z daru částku odpovídající nákladům (zejména bankovní poplatky), které na jeho straně vzniknou v souvislosti s přijetím daru.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci Webu je Provozovatel zpracovatelem osobních údajů, tj. je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje Poskytovatelů v rozsahu nezbytném výlučně pro účely získávání darů.

Provozovatel přijal veškerá taková opatření, zejména organizační, technická a personální, která zajišťují soulad s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů a k ochraně dalších dat, která jsou na Webu uchovávány.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách https://www.trikolorapraha.cz. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na Webu, pokud není ze strany Poskytovatele stanoveno jinak.